ROBECO-GEPENSIONEERDEN
 

Pensioenzaken

Binnenkort zal op deze pagina een korte uiteenzetting komen te staan over het nieuwe pensioenstelsel.
Naast enige algemeenheden zal vooral aandacht worden gegeven aan de gevolgen voor de gepensioneerden.

Het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds en de Werkgever en de Ondernemingsraad zijn reeds druk bezig met de implicaties van het nieuwe stelsel en de studies voor het maken van de nodige keuzen die het nieuwe stelsel vraagt.

De VO-leden en bestuursleden namens de gepensioneerden zijn uiteraard bij deze ontwikkelingen betrokken en het is thans al zeer waarschijnlijk dat ook onze vereniging zelf bij de toekomstige uitwerking van het nieuwe stelsel een rol zal spelen.

In overleg met het bestuursbureau van het pensioenfonds zal getracht worden een beknopt overzicht van het nieuwe stelsel te beschrijven en met name aandacht te besteden aan de gevolgen voor de gepensioneerden.
Overigens zal op de eerstvolgende ledenbijeenkomst op 13 april aanstaande bij de voordracht namens het Pensioenfonds ongetwijfeld  ook aandacht worden besteed aan dit onderwerp

Huidige stand van zaken van de Wet Toekomst Pensioenen:
Nadat eind vorig jaar het consultatie-ontwerp van het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen een paar maanden voor iedereen ter commentaar openbaar was gemaakt, heeft de regering na verwerking van alle commentaren in november 2021 het wetsvoorstel naar de Raad van State gezonden. De verwachting is dat het voorstel met het advies van de \raad van state voor april 2022 ter behandeling naar de Tweede Kamer wordt gezonden. als de beoogde datum van inwerkintreding wordt genoemd 01 januari 2023 .Deze datum wordt algemeen als zeer ambitieus geduid.

Volgende acties:
Volgens de toekomstige wet dient voor het toekomstige pensioensysteem een keuze te worden gmaakt tussen twee systemen.  Deze keuze wordt gemaakt door de sociale partners (bij Robeco de Werkgever en de ondernemingsraad.) Het streven van het Pensioenfonds is dat deze keuze wordt gedaan medio jaar 2022.
Nieuwe pensioen stelsel