ROBECO-GEPENSIONEERDEN
De Vereniging van Gepensioneerden van de Robeco Groep is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en is opgericht bij een notariele akte op 26 augustus 1998 door enige oud Robeco-medewerkers die het belangrijk vonden om elkaar ook na hun actieve tijd bij Roneco te blijven ontmoeten en hun belangen jegens Robeco en het pensioenfonds gezamenlijk te behartigen.

Inmiddels telt de vereniging rond de 100 leden en op een totaal bestand van ongeveer 275 gepensioneerden is dat best een hoge  score.

Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor een ieder die een uitkering van het Pensioenfonds Robeco ontvangt.
De contributie bedraagt thans € 15,00 per jaar.

Aanmelding voor het lidmaatschap kan geschieden bij de penningmeester of de secretaris, liefst per e-mail.
Vereniging van Gepensioneerden van de Robeco Groep
statutair gevestigd te Rotterdam
kantooradres Dolderseweg 30
                       3712 BR  Huis ter Heide (Ut)
handelsregister 24286762
beheerder van de website Anton Fiolet, secretaris

Vereniging

Bestuur

Dave Cross, voorzitter
Anton Fiolet, secretaris
Joop Telder, penningmeester
Joke Verschoor, lid
Jan Remmerswaal, lid
Roel Dubbeldam, lid

 
Zoals bekend vond de laatste bijeenkomst plaats in november van het jaar 2019 in het Robeco-kantoor te Rotterdam. Nu de corona- maatregelen langzamerhand worden versoepeld heeft het bestuur overwogen om in de komende maand november weer een bijeenkomst voor de leden te organiseren.
Uit onlangs overleg met Robeco is echter gebleken dat tot nader order de bijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal 30 personen, en normaal gesproken is het aantal aanwezigen op onze leden bijeenkomsten groter dan die toegestane 30 personen.
Het bestuur heeft de mogelijkheid overwogen om in november op een andere locatie bijeen te komen.  Gelet op de daaraan verbonden kosten en het feit dat het niet onaannemelijk is dat de opkomst nog laag zal zijn, is besloten hiervan af te zien en ons voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst te richten op volgend voorjaar ergens in april of mei op een nog nader te bepalen datum. Hopelijk kunnen we tegen die tijd weer gastvrijheid genieten in het Robeco-kantoor.

Zie ook de pagina met het Laatste Nieuws !